Europe Tour 2013

Euro tour 2013 title

The UK

 1London  2 Sheffield  3Preston
26th September 27th September 28th September
Japanese Tea Event in London Japanese Tea Seminar in Sheffield Japanese Tea Tasting Event in Preston

Hungary

 4Budapest
30th October
Japanese Tea Event in Budapest

Germany

 5Dusseldorf  6 Dusseldorf
2nd October 3rd October
Japanese Tea Party in Dusseldorf Japanese Tea Party in Dusseldorf

France

 7 Paris  8Paris  9Lyon
4th October 6th October 8th October
Japanese Tea Event in Paris Japanese Tea Party in Paris Japanese Tea Seminar in Lyon